1. Sklep internetowy verashape.com, dostępny pod adresem internetowym sklep.verashape.com,

prowadzony jest przez spółkę Verashape Sp. z o.o. Sp. k., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

(KRS) pod numerem KRS: 0000656645, NIP 8133734604, REGON 366213347.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z

Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, o którym

mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcy umowę w ramach Sklepu, której

przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - spółka Verashape Sp. z o.o. Sp. k., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

(KRS), NIP 8133734604, REGON 366213347.

2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do

czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową

3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu

działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym

sklep.verashape.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość

w rozumieniu Prawa konsumenckiego w przypadku Konsmentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art.

535 Kodeksu Cywilnego w przypadku Kupujących.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą,

określające Produkty (rodzaj i ilość); Dostawę (rodzaj); Płatność(rodzaj); Miejsce wydania rzeczy,

dane Kupującego, które zmierza bezpośrednio do wywołania skutku prawnego

zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

8. Konto - zbiór zasobów i uprawnień Kupującego w ramach systemu przypisany konkretnemu

Kupującemu, zawierający indywidualne dane dotyczące loginu i hasła Kupującego

9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków

Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta

Produkty do zakupu.

12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży

między Klientem a Sprzedawcą, jako jednostka przy określeniu jego Ceny13. Umowa Sprzedaży -

umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem

Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu -

umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Wyspiańskiego 27A, 35-111 Rzeszów

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@verashape.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48178530062

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 23191010482791000093500001

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych

w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na

Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za

zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym

działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną

Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta

na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z

postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych

umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Cena podana w Sklepie nie jest wiążąca. Sprzedawca jest związany ceną podaną w potwierdzeniu

zamówienia Klienta. Ceny wyrażone mogą być zarówno w walucie polskiej jak i obcej.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek

VAT).

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt

dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany

na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania

się Umową Sprzedaży.

6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony

końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie

wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o

opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie

w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu

rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu

jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w

szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

b wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub

równoznaczny);

c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia

poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,

wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne nikliknąć

przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości email,

f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić

zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3..

2. Wszelkie informacje zawarte w Sklepie, w tym przede wszystkim informacje dotyczące dostępności

Produktów, Ceny warunków dostawy itp. Stanowią zaproszenie do zwarcia umowy w rozumieniu art.

71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska, .

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b. Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują

się za stronach Sklepu w zakładce: Dostawa i płatności.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez

Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7

Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do

realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na

podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie

zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje

zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie

zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem

ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest

najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient

ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów

po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia

uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty

dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane

Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania

Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek

przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub

wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub

w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony

(prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od

Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta

oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez

przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie

internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie

można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to

obowiązkowe..

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca

niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,

wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez

Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne

rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem

lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie

niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od

Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni..

Konsument odsyła zamówione Produkty na własne ryzyko.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze

względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w

sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie

pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu

w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której

po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,

który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca

nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu,

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

i. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. . Sprzedawca odpowiada jedynie za wady fizyczne i

prawne Produktów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W szczególności Sprzedawca odpowiada za

wady fizyczne Produktów istniejące w chwili przejścia na Kupującego niebezpieczeństwa lub

wynikające z przyczyn tkwiących w Produkcie w tej samej chwili, polegające na niezgodności

Produktów z Umową.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do

reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym Sprzedawca zastrzega

jednocześnie, że postanowienia dotyczące reklamacji mają zastosowanie jedynie do Klientów

będących Konsumentami.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie

adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego,

udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej

wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14

dni.

6. W przypadku uzania reklamacji Produkt zotanie stosownie do woli Kupującego naprawiony lub

wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (np. ze względu na brak

dostępności Produktu) lub wymagałoby to nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca w uzgodnieniu

z Klientem zwróci mu równowartość ceny Produktu lub ja obniży albo zaoferuje mu inne, dostępne

Produkty w Sklepie, do wyboru.

7. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji

sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks Cywilny. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony

Konsumentów nie mają zastosowania.

8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3

niniejszego Regulaminu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o

którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz.

148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z

późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego

zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego

jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018

r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również jako „RODO”)

3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego

zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu

marketingowym.

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką

pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych

lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi

obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także skorzystania z

prawa do ich usunięcia,, ograniczenia oraz przeniesienia..

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie

danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia

tejże umowy.

7. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka

Prywatności.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany

wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca

poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, pozbawienia

prawa do korzystania ze Sklepu, a w tym również prawa do dokonywania zamówień.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwienia 1964 r. Kodeks

Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa z dnia 30

maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

oraz RODO.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga

sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.